Vatten

Jordfalls Samfällighetsförening

Vid Gullmarsfjorden

Vatten

 

Vattenförsörjningen till våra fastigheter sker genom tre djupborrade brunnar, som ligger på Kolvik 1:17 (Myren). Vattnet pumpas upp till en cistern som ligger vid vårt vattenverk längst upp på Nilsatorpsvägen.

 

I vattenverket trycksätts och renas vattnet med UV-ljus. Kraven från myndigheterna är mycket höga på funktion och rening då vi förser relativt många fastigheter, ca. 65 st., med färskvatten. Provtagning sker fyra gånger om året och resultatet meddelas till oss och till kommunen.

 

Kapaciteten är begränsad både när det gäller grundvattennivån som brunnarna är beroende av och när det gäller hur stora volymer vi kan trycka ut i vattenledningsnätet. Vattensystemet är ursprungligen dimensionerat för ett fritidsområde och där många hade avlopp till tank. Med det nya reningsverket och med dagens krav på standard har vattenförbrukningen ökat markant.

Förbrukningen är 6-8 000 liter per dygn under vinterhalvåret och ca 30-35 000 liter per dygn under sommarhalvåret.

 

Generellt uppmanar vi till försiktighet när det gäller användning av vatten och det är bra om vi kan undvika slangbevattning, biltvättar, stora mängder poolvatten etc. Speciellt gäller detta när vi har haft en längre period av torka och det samtidigt är många familjer och besökare i området.

Jordfalls Samfällighetsförening