Sektioner

Jordfalls Samfällighetsförening

Vid Gullmarsfjorden

Föreningen bildades1991 efter några års förhandlingar med dåvarande Domänverket. Föreningen tog över förvaltningen av gemensamhetsanläggningen för ett 70-tal fastigheter, varav de allra flesta var fritidsbostäder.


Vid bildandet hade föreningen också underhållsansvaret för alla ytor mellan medlemmarnas fastigheter samt skogen inom Jordfall 1:89. För att undvika förtätning, och då vi ändå hade ansvaret för området, köpte medlemmarna genom föreningen grönområdena i Jordfall 1:89 av Domänverket (senare Svea Skog).


Efter hand har området fått flera åretruntboende samtidigt som fler tillbringar mer tid inom området. Kraven från medlemmarna och från myndigheter har ökat. Infiltrationsbäddarna för avlopp har ersatts av ett reningsverk med mycket hög verkningsgrad. Lantmäteriet har tagit ett nytt anläggningsbeslut 2011 för gemensamhetsanläggningen som i huvudsak berör avloppssektionen.


Gemensamhetsanläggningen är även nu indelad i tre sektioner och omfattar vägar och grönområden, vatten och avlopp.


  • Vägar och grönt har 72 medlemsfastigheter
  • Vattensektionen har 57 betalande medlemmar
  • Avloppssektionen har 68 medlemsfastigheter.

Jordfalls Samfällighetsförening