Start


Jordfalls Samfällighet ligger på södra sidan av Gullmarsfjorden på Bokenäset i Uddevalla kommun.


Gullmarsfjorden är Sveriges enda riktiga tröskelfjord. Den bildades av inlandsisen och är ca. 25 km lång. Fjordens djupaste del är 120 meter och ligger rakt ut från Jordfalls hamn. Tröskeln ute vid Lysekil ger ett vattendjup på endast 45 meter. Flera arter som lever på större djup har spolats in över tröskeln under höststormar och kan inte ta sig ut ur fjorden igen. Norr om Gullmaren är graniten röd medan den är grå söder om fjorden. Detta syns tydligt ute vid Lysekil. Fjorden är ett Natura 2000-område.


Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen för ett 70-tal fastigheter. Anläggningen är indelad i tre sektioner och omfattar vägar och grönområden, vatten och avlopp.

Kontaktuppgifter

Adress: Jordfalls Samfällighetsförening, Dammetorpsvägen, 451 97 Uddevalla.

E-post: styrelsen@jordfall.com

Org.nr: 716447-3980, Bankgiro: 5978-7952


Jordfalls Samfällighetsförening

Aktuellt

Årsmöte 2021

Årsmötet hölls lördagen den 7 augusti. Protokoll finns under fliken Dokument.

Ann-Charlotte informerade om att en Facebookgrupp har startats. Det är en sluten grupp enbart för medlemmar i Samfälligheten. Den är tänkt för sådan information som formellt inte ingår i samfällighetens ansvar och arbete, t.ex. sociala aktiviteter, midsommarfirande m.m. För anslutning läs mer här... 


Skunkkalla - invasiv art

Den finns efter bäcken mellan Nilsatorpsvägen och Dammetrorpsvägen. Vi har gjort flera försök att få bort den men den lever kvar. Alla medlemmar behöver hjälpa till med att få bort den. Mer information finns här...